VEDTEKTER FOR LEKEFABRIKKEN BARNEHAGE

 

EIERFORHOLD

Barnehagen eies av NMG Holding AS og drives av Kjersti Knudsen og Eli Kristin Hamre

 

 

§ 1. LOV OM BARNEHAGER

Formål: barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barnehagens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

SAMARBEIDSORGANER

Lov om barnehager §4

 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

Foreldrerådet skal:

-          Velge representanter til samarbeidsutvalget.

-          Få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen.

-          Gi samtykke til høyere foreldrebetaling enn vedtatt makspris.

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget kan kreve fremlagt saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forhold foreldre/barnehage og lokalsamfunn.

 

Samarbeidsutvalget i Lekefabrikken Barnehage består av 2 foreldre representanter, 2 ansatte representanter og 1 representant fra eiersiden.

 

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen 5 dager i uken fra kl 07:30-16:30.

Barnehagen har stengt julaften, romjulen, nyttårsaften, onsdagen før påske samt 3 uker om sommeren.

Barnehagen har i tillegg stengt                              5 planleggingsdager hvert år.

 

FORELDREBETALING

Lov om barnehager §15

 

I lov om barnehager, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt av stortinget i budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Det betales for 30 dager pr måned uavhengig av bevegelige helligdager. Foreldre betaler for 11 måneder i året, der ferieuker, planleggingsdager og øvrige stengte dager utgjør måneden det ikke betales for.

 

Ubetalte regninger sendes det purring på før det går direkte til inkasso.

 

OPPTAK

Barnehagens styrer står for opptak av barn. Søknad til barnehagen kan kun foregå via opptakssystemet Vigilo/Bergen kommune. Klager på opptak kan fremmes til bergen kommune avdeling oppvekst. Kommunen innhenter opplysninger hos opptaksmyndighet som er styrer(ne) i barnehagen.

Lov om barnehager §12

 

OPPTAKSKRETS/OPPTAKSKRITERIER

  1. Ansatte og leietakere i Luna eiendom og G.C Riebers eiendomslokaler
  2. Alle bosatt i Bergen Kommune

a)       Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i lov om barnehager og barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i lov om barnevernstjenester.

Krav til dokumentasjon. Vedtak fra barnevernstjenesten, PPS.

b)      Lekefabrikken Barnehages egne prioriteringskriterier.

  1. a.       Ansattes barn
  2. b.       Ved tildeling av ledige barnehageplasser kan opptaksmyndighetene ta hensyn til den eksisterende barnegruppen for å sikre hensiktsmessig sammensetning.
  3. c.       Søsken av barn i barnehagen
  4. d.       Intern overflytting mellom Lekefabrikken barnehage og Marineholmen Barnehage.

c)       Bergen kommune prioriterer

  1. a.       Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning.
  2. b.       Barn med foresatte som er sterkt synshemmet/blind
  3. c.       Minoritetsspråklige barn der begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og /eller barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten) prioriteten er kun gjeldene en gang, og det ved hovedopptaket.
  4. d.       Bydels vise prioritering ved tildeling av barnehageplass.

d)      Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet tildeles plass først. Tidspunkt foresatte har satt for ønsket oppstart, skal vektlegges.

e)       Søkerlisten skal deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.

AREALUTNYTTING

Barnehagens arealutnytting er fastsatt til 4,5m2 lek- og oppholdsareal pr. barn under 3 år og 4m2 pr. barn over 3 år. Denne hovedregelen kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager

§10 Godkjenning

 

OPPSIGELSE

Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt i mot plassen. Oppsigelse av barnehageplassen går fra 01. i hver måned og oppsigelsesfristen er fastsatt til 2 måneder. Ved oppsigelse etter 01.04 må det allikevel betales frem til ferie lukking i juli måned.

 

 

INTERNKONTROLL

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med internkontroll-forskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og produktkontroll loven.

 

POLITIATTEST

Lov om barnehager §19

 

Den som ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven §39 første ledd.

Dette gjelder også studenter fra hvl og andre utplassert fra skoler/institusjoner.

 

TAUSHETSPLIKT

Lov om barnehager §20

 

Alle ansatte, også studenter, signerer en taushetserklæring. Dette innebærer at alle plikter å hindre at andre får vite om noens personlige forhold. Med dette menes blant annet opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi. Barnehagens adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester reguleres av forvaltningsloven §§ 13a, 13b og 13d (formidling av opplysninger på grunnlag av samtykke)

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet elelr det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf, barnehageloven §22. Barnevernloven § 6-4 annet ledd.

 

HELSEKONTROLL AV BARN OG PERSONALE

Lov om barnehager §23

 

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll iht gjeldende regelverk.

Ved tildeling av barnehageplass skal foresatte/foreldre fylle ut en helseerklæring. Herunder også hvorvidt barnet følger vaksinasjonsprogram.

 

 

 

Bergen 05.12.2019

Erstatter vedtekter datert 01.02.2019

 

Eli Kristin Hamre / Kjersti Knudsen